© Galina Bleikh & Elena Serebryakova

Hybrid Neuro Network Art

by Galina Bleikh & Elena Serebryakova